Top

Chuyển file giữa 2 server Linux sử dụng dòng lệnh

Sử dụng lệnh scp

Lệnh scp được built-in trong phần lớn các hệ điều Linux/Unix

Cú pháp scp

scp [option] <source_path> <your_user>@<destination_server>:<destination_path>

Trong đó:

  • [option] là tham số của lệnh scp
    • Ví dụ: -r để copy 1 thư mục, -P để thay port ssh (Ví dụ: -P 2222, mặc định không sử dụng thì là port = 22)
  • <source_path> là file/thư mục trên Server nguồn
  • <your_user> là 1 user trên Server đích
  • <destination_server> là địa chỉ IP hoặc domain name của Server đích
  • <destination_path> là đường dẫn của file/folder trên Server đích mà ta copy tới.

VD1: Copy file có tên là test.txt trên Server A tới Server B có địa chỉ IP là 10.0.2.2 và lưu nó tại thư mục /tmp, chúng ta dùng command sau:

scp test.txt user@10.0.2.2:/tmp

VD2: Copy thư mục /home/nguyenary/database trên Server A tới Server B

scp -r /home/nguyenary/database user@10.0.2.2:/tmp

Sử dụng lệnh Rsync

Nếu phiên bản HDH Linux/Unix của bạn chưa có command này thì hãy sử dụng lệnh sau để cài đặt:

# For Ubuntu/Debian
sudo apt-get install rsync

# For CentOS/RHEL/Fedora
sudo yum install -y rsync

Cú pháp rsync

# copy file/folder từ server hiện tại tới 1 remote server rsync [-options] <source_path> <your_user>@<destination_server>:<destination_path>
# Copy file/folder từ 1 remote Server tới server hiện tại rsync [-options] <your_user>@<source_server>:<source_path> <destination_path>

VD1: Copy file test.txt từ Server A tới Server B, chạy lệnh rsync trên Server A như sau:

rsync -av test.txt user@10.0.2.2:/tmp

Với tham số -v để hiển thị nhiều thông tin khi di chuyển file, -a là bật Archive Mode

VD2: Sau đó copy ngược lại file text từ Server B về Server A, và lưu nó tại đường dẫn /home/nguyeanry/database, chạy lệnh rsync trên Server A như sau:

rsync -av user@10.0.2.2:/tmp/test.txt /home/nguyenary/database

Nguồn: vinasupport

Bình Luận

avatar
  
smilegrinwinkmrgreenneutraltwistedarrowshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth